Volg ons:

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor webontwikkelings- en juridisch adviesbureau Dutch Crown IT v.o.f., bestaande uit de handelsnamen Dutch Crown IT (webontwikkeling) en Dutch Crown Legal Advice (juridische dienstverlening), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister (KvK) onder nummer: 55162517

 

Artikel 1 – Algemeen
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.       opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;
b.       opdrachtnemer: Dutch Crown IT v.o.f.;
c.       opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan opdrachtnemer wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Hier onder vallen alle offertes, overeenkomsten en facturen van opdrachtnemer .

Het uitbrengen van een offerte, begroting, prijsopgave of hoe ook aangeduide soortgelijke mededelingen, is altijd vrijblijvend en verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Levering en garantie
Onder levering van programmatuur (websites, software, app’s e.d.) verstaan wij het ter beschikking stellen door opdrachtnemer aan de opdrachtgever van een uitvoerbare versie van de overeengekomen programmatuur, leesbaar door de computer van de opdrachtgever en de internetserver die hij gebruikt. De opdrachtgever dient bij levering direct te controleren of het geleverde compleet en werkend is. Klachten betreffende zichtbare of technische gebreken dienen binnen 14 dagen na levering aan opdrachtnemer gemeld te worden. Tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot onmiddellijk herstel of vervanging van de geleverde diensten en goederen, of de gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat opdrachtnemer daarboven tot schadevergoeding kan worden gehouden. Gedurende een periode van minimaal drie maanden na terbeschikkingstelling zal opdrachtnemer naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen, indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij opdrachtnemer zijn gemeld. Deze garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Een enkele overschrijding van genoemde leveringstermijn brengt opdrachtnemer niet in verzuim. opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet gehaald kunnen worden, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtnemer en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

 Artikel 4 – Medewerking door opdrachtgever
De opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Als is overeengekomen dat de opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de afgesproken specificaties. Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan, of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Wanneer medewerkers van opdrachtnemer op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatie- en internetfaciliteiten etc. zorgdragen. De opdrachtgever zal opdrachtnemer, haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht
1.       Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend tegen een uurtarief van  € 50,00 per persoon, exclusief BTW. De werkzaamheden worden in principe na afloop van de opdracht in rekening gebracht.  De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

2.       Het ontstaan van meerwerk, 20% van het offertebedrag te boven gaande, zal zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Dit meerwerk zal worden verricht tegen het normale uurtarief, zoals besproken in lid 1 van dit artikel. De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de wederpartij direct na melding ons heeft bericht van het meerwerk af te zien. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.

3.       Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Opdrachtnemer is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Opdrachtnemer zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft.

 

Artikel 6 – Informatieverstrekking en aansprakelijkheid
1.       Opdrachtnemer baseert haar webontwikkelingsactiviteiten en juridische dienstverlening/advisering op door opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever.

2.       Opdrachtnemer staat niet in voor enig beoogd resultaat wanneer het advies uitbrengt.

3.       Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het aan opdrachtnemer in de desbetreffende opdracht in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

4.       Opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van om het even welke aard, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan opdrachtnemer toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor beveiliging of aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Opdrachtnemerzal nooit aansprakelijk zijn voor niet rechtstreekse schade, zoals inkomstenverlies, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies van cliëntèle of verlies van gegevens.

 

Artikel 7 – Opzegging
1.       Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen.

2.       Alsdan behoudt opdrachtnemer zijn recht op honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.

3.       Opdrachtnemer kan de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of als zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Als de opdrachtgever op het moment van een voortijdige ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met verrichtingen of leveringen in het kader van de overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 8 – Eigendomsrecht
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of haar licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Hij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Rechten worden steeds aan de opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werk, logo’s, foto’s, films, programmatuur, databestanden, productie- en hulpmiddelen, ook indien de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur zijn vermeld.

Alle zaken die aan de opdrachtgever worden geleverd, blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan.

Teneinde onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan opdrachtnemer om de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal de eigenaar blijven van alle inhoud die ter beschikking is gesteld.

De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto’s en dergelijke, met het doel van gebruik of bewerking. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer nadrukkelijk tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 9 – Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alles wat daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, maar ook storingen van technische aard die niet onder de controle van partijen vallen en niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 10 – Link naar Opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal op iedere door haar geproduceerde webpagina haar naam en een link naar haar eigen website plaatsen. De opdrachtgever verplicht zich om deze link te accepteren en te laten staan zolang van de programmatuur van opdrachtnemer gebruik wordt gemaakt.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Iedere tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geldende rechtsbetrekking is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!